type  
client   Portland Romania
year   1999
status  
size  
location   Piata Operei
team  
text